Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đảo xa

Mã: SHV161 Danh mục:

Kích thước: 16cm x 9cm x 15cm

Chất đá: Bazan