Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đại Ngàn (A)

Mã: SVV102 Danh mục:

Kích thước : 22cm x 19cm x 6cm

Chất đá: Bazan