Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đại Ngàn (Đã bán)

Mã: SVV102 Danh mục:

Kích thước : 22cm x 19cm x 6cm

Chất đá: Bazan