Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đại Náo

Mã: SVV125 Danh mục:

Kích thước : 25 x 31 cm
Chất đá: Sedimentaty rock