Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Xâm Thực 6A173

Ngang 15cm, Cao 29cm, Sâu 8cm