Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Tre và Hạc 5A1826

Kích thước: Ngang 8cm, Cao 20cm, Sâu 6cm

Chất liệu : Gniess