Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thiền Sư 7B176

Ngang 10cm, Cao 16cm, Sâu 5cm