Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá Cảnh tác phẩm Anh Em

Mã: SMV26 Danh mục:

Kích thước :

7cm x 6cm x 13cm.
8cm x 12cm x 4xm.

Chất đá: Bazan.
Cuội Kết.