Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Pokemon 10B181

Kích thước: Ngang 5cm, Cao 6,5cm, Sâu 2,5cm

Chất liệu : Gniess 

Nguồn gốc: Quảng Nam, Viet Nam