Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Ông Thọ 6B179(A)

Dài 5cm, Cao 12cm, Dày 6cm