Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá Cảnh Núi

Mã: SMV21 Danh mục:

Kích thước : 14cm x 6cm x 7cm

Chất đá: Bazan