Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá Cảnh Núi (Kinzan-ishi)

Mã: SMV19 Danh mục:

Kích thước (cm): 10 L  x 6 W x 10 H

Chất đá : Bazan