Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 7B174

Ngang 20cm, Cao 7cm, Sâu 5cm