Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 7A173(A)

Ngang 13cm, Cao 6cm, Sâu 8cm