Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Núi 7A173

Ngang 13cm, Cao 6cm, Sâu 8cm