Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 6C172

Ngang 55cm, Cao 35cm, Sâu 20cm