Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 12A14

Mã: SMV27 Danh mục:

Size: L 5cm x H 4cm x W 3cm

Chất đá : Basalt