Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Nhà Trên Núi 6B176

Ngang 25cm, Cao 18cm, Sâu 15cm