Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Trăng và Núi(A)

Kích thước: Ngang 18cm, Cao 22cm, Dày 7cm
Chất liệu : Gniess