Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Sinh tồn(A)

Mã: SVV154 Danh mục:

Kích thước : 17 x 16 cm
Chất đá: Gờ nai