Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Sinh tồn (Đã bán)

Mã: SVV154 Danh mục:

Kích thước : 17 x 16 cm
Chất đá: Gờ nai