Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Ngộ

Mã: SVV156 Danh mục:

Kích thước : 11 x 13 cm
CHất đá: Gờ nai