Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi

Kích thước: Ngang 12cm, Cao 7cm, Dày 6.5cm
Chất liệu : Gniess