Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh nghệ thuật Đợi

Kích thước: Dài 8cm, Cao 6cm, Dày 3cm
Chất liệu : Gniess