Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh nghệ thuật Dáng Người

Kích thước: Cao 10cm,
Chất liệu : Basalt