Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Long ẩn 7B1810

Kích thước: Ngang 32cm, Cao 24cm, Sâu 6cm

Chất liệu : Gniess 

Nguồn gốc: Quảng Nam, Viet Nam