Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá Cảnh hình dáng Hang luồng

Mã: SMV10 Danh mục:

Kích thước(cm): 14 L x 8 W x 8 H

Chất đá:Bazan.