Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá Cảnh hình Chim

Mã: SMV25 Danh mục:

Kích thước : 10 x 12 cm