Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hang động 12A14

Mã: SMV32 Danh mục:

Size: L10cm x H 6cm x W 5cm

Chất đá : Chalcedony