Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Di Lặc 7B175

Ngang 10cm, Cao 11.5cm, Sâu 4cm