Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Đạt Ma 7B177

Ngang 8cm, Cao 12cm, Sâu 5cm