Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh chó con

Mã: SHV219 Danh mục:

Kích thước: 14 x 15 cm
Dobutsu-ishi
Chất đá: biến chất