Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá Cảnh Băng đảo (Shimagata-ishi)

Mã: SMV18 Danh mục:

Kích thước (cm): 7.5 L x 5 W x 4 H

Chất đá :Gneiss