Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Cổ Nhân

Mã: SMV40 Danh mục:

Kích thước : 8cm x 12cm x 4cm

Chất đá:Caxedon suối