Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Chúa tể sơn lâm

Mã: SHV149 Danh mục:

Kích thước: 24 x 24 cm

Chất đá : Caxedon