Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Cây cao bóng cả

Mã: SVV175 Danh mục:

Kích thước : 11 x 14 cm
Chất đá: Bazan