Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Cận Sơn (A)

Mã: SHV100 Danh mục:

Kích thước (cm): 21 L x 15 H x 9 W

Chất đá : Bazan