Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Bình Nguyên Núi

Mã: SHV170 Danh mục:

Kích thước : 29 x 7 cm

Chất đá núi lửa Bazan