Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Bạch Ngư Hí Thủy

Mã: SVV146 Danh mục:

20Kích thước : 16 x 15 cm
Chất đá: Gờ nai